Koszyk 0

Przeciwko światu brutalności, który ją otaczał, miała tylko jedną obronę: książki.

Milan Kundera

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej Antykwariat Karpacko-Galicyjski jest Grzegorz Kubal – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arete Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, ul. Jagiellońska 2B, 38-400 Krosno, NIP: 6842590181, REGON: 180538010, adres poczty elektronicznej: g.kubal@areteii.com.pl – zwany dalej “Administratorem” i będący jednocześnie “Usługodawcą”.

2. Dane osobowe Użytkownika, który korzysta z Platformy Sprzedażowej, przetwarzane są zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

3. Administrator zapewnia, że dane przez niego gromadzone są:

1. Przetwarzane zgodnie z prawem,

2. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów,

3. Niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z ww. celami,

4. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

5. Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Antykwariatu Karpacko-Galicyjskiego.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

1. Imię i nazwisko, Nazwa firmy,

2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

3. Numer telefonu,

4. Adres e-mail.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane eksploatacyjne (dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną):

1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.

2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach działania Platformy Sprzedażowej.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie z Platformy oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Platformę, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Antykwariatu Karpacko-Galicyjskiego

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

2. Jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją Umowy lub koniecznością podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Użytkownikowi przysługuje:

1. Prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych osobowych, zawartych w zbiorze danych Administratora,

2. Prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,

3. Prawo do kontroli ich przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1, Użytkownik może dokonać modyfikacji danych poprzez wiadomość e-mail na adres: g.kubal@areteii.com.pl

 

V. PLIKI “COOKIES”

1. Platforma Sprzedażowa Antykwariat Karpacko-Galicyjski używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki przez Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług elektronicznych na Platformie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach działania Antykwariatu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

1. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Platofrmy).

2. Pliki „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Platformy; gromadzą informacje o sposobie korzystania z Antykwariatu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Antykwariatu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Platformy.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki i techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Antykwariatu Karpacko-Galicyjskiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.